The protein kinase TOUSLED facilitates RNAi in Arabidopsis.